ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.

NDI Group A/S – Salgs- og leveringsbetingelser

 

For english version - Click here

1.    Anvendelsesområde

1.1    Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, CVR-nr. 81 20 31 13 (herefter ”NDI”) til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Parterne”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2    Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser fra Køber, herunder i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor NDI undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.

2.    Tilbud

2.1    Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2.2    Afgiver NDI tilbud, hvori ingen særlig acceptfrist er angivet, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er kommet frem til NDI senest 14 dage fra tilbuddets dato.

2.3    Tilbud afgivet af NDI kan til enhver tid og uden varsel ændres eller tilbagekaldes.

2.4    Alle aftaler indgået mellem NDI og Køber kræver en skriftlig ordrebekræftelse fra NDI for at være retskraftig og bindende for NDI.

3.    Prisoplysninger

3.1    Medmindre andet udtrykkeligt er anført af NDI, er alle priser opgivet som EXW-priser (EX WORKS) eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, forsikring, miljøgebyrer og alle øvrige omkostninger. 

3.2    Alle priser opført på prislister er vejledende og baseret på EX WORKS levering. Priserne kan til enhver tid og uden varsel ændres. 4.    Levering i Danmark

4.1    Medmindre andet skriftligt aftales, sker levering i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) på DAP-vilkår på den aftalte adresse, jf. de til enhver tid gældende INCOTERMS. 

4.2    Hvis Køber via en skriftlig fuldmagt har givet NDI tilladelse hertil, anses levering for sket på det tidspunkt, hvor NDI har henstillet varerne på Købers adresse uden Købers kvittering for modtagelse.

4.3    For alle leverancer opkræves et droptillæg på 19 kr. pr. drop. 

4.4    Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, sker standard- og samme dags levering i Danmark uden mérpris for ordrer med en nettoværdi på DKK 500 kr. eller mere. For ordrer med en nettoværdi på mindre end 500 kr. tillægges et fragttillæg på 59 kr. 

5.    Levering til Købere hjemmehørende udenfor Danmark, herunder i Grønland og på Færøerne

5.1    Medmindre andet anføres af NDI i NDI’s ordrebekræftelse, sker levering til Køber uden for Danmark, herunder i Grønland og på Færøerne, på EXW-vilkår på den aftalte adresse, jf. de til enhver tid gældende INCOTERMS. 

6.    Forsinkelse 

6.1    Leveringstiden er fastsat af NDI efter bedste skøn. Kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. 

6.2    Hvis en forsinkelse overstiger 30 kalenderdage, og skyldes dette hverken Købers forhold eller Force Majeure, jf. punkt 13 nedenfor, er Køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og få denne krediteret af NDI. Køber kan ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser, herunder godtgørelse eller erstatning af nogen art gældende mod NDI i anledning af forsinkelse. 

7.    Betaling


7.1    Betalingsbetingelserne er 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt. NDI kan dog altid kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, ligesom NDI er berettiget til at kræve a conto betaling.

7.2    Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som NDI er ansvarlig for, er NDI berettiget til at opkræve morarenter af den til enhver tid værende restgæld med 2,3% per påbegyndt måned.

7.3    NDI er berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, indtil udestående restancer er betalt. Ved for sen betaling vil fremtidige leveringer alene ske pr. efterkrav. Ved efterkrav skal der betales kontant eller med mobilepay ved levering.

7.4    Køber er ikke berettiget til at modregne krav mod NDI, som ikke er skriftlig anerkendt af NDI, og Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

8.    Ejendomsforbehold

8.1    NDI forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger er betalt til NDI. 

9.    Genbrugsemballage

9.1    Genbrugsemballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af genbrugsemballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af genbrugsemballage vil finde sted efter modtagelse og NDI’s godkendelse af emballagen.

10.    Produktinformation og fortrolighed

10.1    Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af NDI før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver NDI’s ejendom, og skal straks returneres til NDI på anfordring. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10.2    Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om NDI, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. 

10.3    I tilfælde af Købers overtrædelse af det i pkt. 10.1-10.2 anførte, skal Køber betale en bod til NDI på DKK 75.000. 

10.4    Såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber fra ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser NDI fra at kræve erstatning for det tab, NDI måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i NDI’s tabsopgørelse. 

10.5    Udover ovenstående er NDI berettiget til at indlede retslige skridt med henblik på at opnå en midlertidig afgørelse om forbud/påbud.

10.6    NDI er ikke forpligtet til at udlevere brugervejledninger på special producerede varer.

11.    Reklamation og mangler 

11.1    Ved levering skal Køber øjeblikkeligt – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 

11.2    Er der en synlig mangel ved det solgte eller transportemballagen, skal Køber tage forbehold herfor på de transportdokumenter, der følger forsendelsen. Såfremt Køber ikke tager forbehold for synlige mangler på de transportdokumenter, der følger med forsendelsen, kan Køber ikke gøre mangler gældende over for NDI. 

11.3    I alle andre tilfælde, hvor det viser sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal Køber, såfremt Køber vil påberåbe sig manglen, give NDI meddelelse derom straks i form af en skriftlig reklamation. Reklamationen skal indeholde en angivelse af NDI’s fakturanr., dato for den oprindelige leverance, samt en kortfattet beskrivelse af og dokumentation for den skønnede mangel. Afgiver Køber ikke sådan reklamation inden for den i denne bestemmelse angivne reklamationsfrist, uagtet Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. 

11.4    Har Køber ikke inden to år efter varernes overgivelse til Køber meddelt NDI, at Køber vil påberåbe sig en mangel, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

11.5    Dæk, fælge og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast. Derfor ydes der ikke nogen kilometer- eller anden garanti.

11.6    Forudsat at Køber har reklameret rettidigt, kan produkter, der skønnes at være mangelfulde, efter forudgående skriftlig aftale med NDI indsendes franko til NDI’s forretningsadresse i Brørup, Danmark. Hvis NDI’s undersøgelser viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, påtager NDI sig efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. NDI kan, i stedet for at foretage omlevering eller afhjælpning, vælge at yde Køber et forholdsmæssigt afslag inden rimelig tid.

11.7    Landbrugsfælge specialproduceres i henhold til aftalte kravsspecifikationer, indeholdende information om den enhed, hvorpå fælgene skal monteres eller kombineres, samt den trækkende enhed, ydelse og anvendelsesformål. Reklamationsbehandling i henhold til punkt 11.6 foretages i henhold til denne kravsspecifikation. Anvendes de leverede fælge på anden vis eller til andet formål end beskrevet i specifikationerne, bortfalder Købers ret til at kunne reklamere over fælgen og gøre mangelsbeføjelser gældende. 

11.8    Udover omlevering, afhjælpning og forholdsmæssigt afslag, jf. dette punkt 11, hæfter NDI ikke for mangler, og Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for NDI i anledning af mangler.

11.9    Forandring af eller indgreb i det solgte uden NDI’s skriftlige samtykke, fritager NDI for ethvert mangelsansvar for det solgte. 

12.    Services i relation til fælge og montering

12.1    NDI hæfter ikke for Købers tilbehør til fælge i forbindelse med ydelse af services af Købers fælge.

12.2    NDI fakturerer Køber for ekstra arbejde i forbindelse med rengøring, afmontering og adskillelse af fælge i forbindelse med udførelse af serviceordrer.

13.    Force majeure

13.1        NDI hæfter ikke for manglende opfyldelse af NDI’s forpligtigelser og NDI er ikke erstatningsansvarlig overfor Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse og som ligger udenfor NDI’s kontrol (”force majeure”), herunder arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, epidemier, pandemier, regeringsindgreb, påbud fra offentlige myndigheder, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte begivenheder.

13.2    Ovennævnte opregning af force majeure begivenheder er ikke udtømmende. Såfremt levering hindres midlertidigt af en eller flere af ovennævnte begivenheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er NDI berettiget til at annullere aftalen uden, at der kan gøres noget ansvar gældende mod NDI i den anledning.

14.    Returnering

14.1    Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter oprettelse af returordre via Intern Salg. Returnering sker i alle tilfælde for Købers regning og risiko med henvisning til NDI’s fakturanummer og dato på den oprindelige leverance. For alle returvarer gælder, at de skal returneres til NDI’s forretningsadresse i Brørup, Danmark. 

14.2    Returvarer krediteres efter NDI’s godkendelse og i henhold til følgende regler:

14.2.1    Returnering kan alene finde sted, såfremt henvendelse til NDI med ønske om returnering er modtaget af NDI indenfor 30 dage efter leveringsdatoen.
14.2.2    Der opkræves ved enhver returnering det til enhver tid gældende returgebyr, der pt. udgør 59 kr.

14.2.3    Ubeskadigede, umonterede dæk og stålfælge krediteres fuldt ud, dog med undtagelse af returgebyret.

14.2.4    Ubeskadigede, umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage krediteres fuldt ud med undtagelse af returgebyret.

14.2.5    Ubeskadigede, rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmonteret.), krediteres med fradrag af returgebyret og 20% af fakturaprisen.

14.3    Udover ovenstående returgebyr og fradrag forbeholder NDI sig ret til at fratrække yderligere omkostninger, som f.eks. omkostninger, der opstår i forbindelse med eftersyn, klargøring/reparation, eller transportomkostninger. 

14.4    Følgende varer tages ikke retur:

14.4.1    Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj.

14.4.2    Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage. 

14.4.3    Lakerede eller specialfremstillede fælge og tvillinghjul.


14.4.4    Skaffevarer, det vil sige varer, der ikke lagerføres af NDI. 

15.    Ansvarsbegrænsning 

15.1    NDI er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader.  

16.    Produktansvar

16.1    NDI’s produktansvar er underlagt dansk ret med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 16.

16.2    NDI er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab i anledning af produktansvar.

16.3    NDI’s produktansvar for erhvervstingsskader er begrænset til DKK 10 mio. ekskl. moms per kalenderår. 

16.4    Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne i anledning af produktansvar, skal denne Part straks underrette den anden herom. 

16.5    I den udstrækning NDI måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde NDI skadesløs i samme omfang, som NDI’s produktansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse begrænsninger af NDI’s produktansvar gælder ikke, hvis NDI’s produktansvar kan henføres til NDI’s grove uagtsomhed eller forsæt.

17.    Ugyldighed


17.1    Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

18.    NDI’s etiske regler og forretningsetisk kodeks (Code of Conduct)

18.1    NDI vil overholde gældende love og forskrifter og handle på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde i sine forretningsaktiviteter. Respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af besvigelse og korruption er en integreret del af NDI’s etiske grundlag, og NDI’s kunder, partnere og leverandører forventes at overholde etiske standarder, der er overensstemmende med NDI’s. 

19.    Lovvalg og voldgiftsbehandling

19.1    Betingelserne er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets regler om lovvalg. 

19.2    Enhver tvist der udspringer af eller relaterer sig til Parternes aftale, herunder Betingelserne, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.Voldgiftsretten skal have sæde i Kolding, Danmark. Voldgiftsbehandlingen skal efter NDI’s valg ske på dansk eller engelsk.
 

NDI Group A/S – Terms of sale and delivery

 

For dansk version - klik her

1.    Application

1.1    These terms of sale and delivery (hereinafter “Terms”) apply to all offers, sales and supplies from NDI Group A/S, Merkurvej 7, DK-6650 Brørup, business reg. no. 81 20 31 13 (hereinafter ”NDI”) to any business customer (hereinafter ”Buyer”) (hereinafter collectively ”Parties”) unless otherwise agreed in writing.

1.2    The Terms take precedence over any conflicting provisions from the Buyer, including in the Buyer’s order, acceptance and/or the Buyer’s general terms of purchase, also in cases where NDI does not object to such conflicting provisions.

2.    Offers

2.1    All offers are subject to prior sale.

2.2    If NDI makes an offer in which no specific time for acceptance is stipulated, the offer automatically lapses if NDI has not received the Buyer's acceptance no later than 14 days after the date of the offer.

2.3    Offers made by NDI may be changed or withdrawn at any time and without notice.

2.4    All agreements made between NDI and the Buyer require a written order confirmation from NDI to be enforceable and binding on NDI.

3.    Price information

3.1    Unless otherwise explicitly stated by NDI, all prices are EXW prices (EX WORKS) exclusive of VAT, customs duties, taxes, transport costs, insurance, environmental charges and all other costs. 

3.2    All prices in price lists are for guidance and based on EX WORKS delivery. The prices may be changed at any time and without notice. 

4.    Delivery in Denmark

4.1    Unless otherwise agreed in writing, delivery is made in Denmark (excluding Greenland and the Faroe Islands) on DAP terms at the agreed address, cf. the INCOTERMS in force at any time. 

4.2    If, by power of attorney, the Buyer has so authorised NDI, delivery is regarded as having been made at the time at which NDI has placed the products at the Buyer's address without the Buyer's acknowledgement of receipt.

4.3    For all supplies a drop charge of DKK 19 per drop is payable. 

4.4    Unless otherwise agreed in writing between the Parties, standard and same-day delivery is made in Denmark without any additional charge for orders of a net value of DKK 500 or more. For orders of a net value of less than DKK 500 a freight charge of DKK 59 is added. 

5.    Delivery to Buyers resident outside Denmark, including Greenland and the Faroe Islands

5.1    Unless otherwise stated by NDI in NDI’s order confirmation, delivery is made to the Buyer outside Denmark, including Greenland and the Faroe Islands, on EXW terms at the agreed address, cf. the INCOTERMS in force at any time. 

6.    Delays 

6.1    The time of delivery is determined by NDI to the best of its judgment. If it cannot be observed, the Buyer will be notified thereof and as far as possible also of the time at which delivery is expected to be made. 

6.2    If a delay exceeds 30 calendar days, and this is neither caused by the Buyer or by force majeure, cf. clause 13 below, the Buyer is entitled to cancel the purchase in respect of the delayed part of the supply and to have it credited by NDI. The Buyer may not exercise other remedies for breach, including compensation or damages of any kind, against NDI on account of delays. 

7.    Payment


7.1    The terms of payment are 20 days net counted from date of invoice, unless otherwise agreed in writing. However, NDI may always demand security or prepayment, just as NDI is entitled to demand payment on account.

7.2    If payment is made after the due date, and if the delay is not caused by circumstances for which NDI is responsible, NDI is entitled to charge default interest on the amount outstanding at any time at a rate of 2.3% per commenced month.

7.3    NDI is entitled to withhold other supplies until the outstanding arrears have been paid. In the event of late payment, future supplies will be sent cash on delivery. When a supply is sent cash on delivery, payment must be made in cash or by MobilePay on delivery.

7.4    The Buyer is not entitled to set off claims against NDI which have not been approved in writing by NDI, and the Buyer is not entitled to withhold any part of the purchase price due to counterclaims of any kind.

8.    Retention of title

8.1    NDI reserves title to the products until the full purchase price with the addition of any interest accrued and costs have been paid to NDI. 

9.    Reusable packaging

9.1    Reusable packaging is only taken back according to prior agreement in writing. Any return of reused packaging is for the Buyer's account and risk. Crediting of reusable packaging will take place after receipt and NDI’s approval of the packaging.

10.    Product information and confidentiality

10.1    All illustrations, technical drawing and brochures handed over by NDI before or after conclusion of the agreement remain NDI’s property and must be returned to NDI immediately on demand. The material must be treated confidentially and may not be used, copied or passed on without agreement in writing, or otherwise be abused.

10.2    The Buyer undertakes in general to keep secret any matter pertaining to NDI of which the Buyer becomes aware as a result of the information exchanged by the Parties in connection with the Parties’ business relations. 

10.3    In the event of the Buyer’s breach of clauses 10.1-10.2, the Buyer must pay a penalty to NDI of DKK 75,000. 

10.4    Where the breach consists in continuing a situation, the penalty must be paid for each 14-day period in which the situation continues. Payment of a penalty does not release the Buyer from the above obligations, and payment of a penalty does not prevent or restrict NDI from claiming compensation for the loss that NDI may have suffered as a result of the breach, as the Buyer's payment of a penalty shall not be included in NDI's statement of loss. 

10.5    In addition to the above, NDI is entitled to take legal action to obtain a temporary decision on injunction.

10.6    NDI is not obliged to provide user manuals for custom-made products.

11.    Complaints and defects 

11.1    Upon delivery the Buyer is obliged immediately - and before use - to make a qualitative and quantitative inspection of the products with the due care and diligence of a prudent businessman. 

11.2    In case of a visible defect in the products or the transport packaging, the Buyer must make reservations for it in the transport documents accompanying the supply. If the Buyer does not make reservations for visible defects in the transport documents accompanying the supply, the Buyer is not entitled to set up claims on account of defects against NDI. 

11.3    In all other cases where it turns out that the products sold are defective, the Buyer must - if the Buyer wants to rely on the defect - notify NDI thereof immediately in the form of a written complaint. The complaint must contain information about NDI’s invoice no., the date of the original supply, and a short description and proof of the alleged defect. If the Buyer does not file such complaint within the time allowed for complaints specified in this provision, notwithstanding that the Buyer has discovered or ought to have discovered the defect, the Buyer is not entitled to set up claims on account of the defect at a later date. 

11.4    If the Buyer has not notified NDI within a period of two years from delivery of the products that the Buyer wants to rely on a defect, the Buyer is not entitled to set up claims on account of such defect at a later date.

11.5    Tyres, rims and tubes may be exposed to unusual wear and tear and/or overload. Consequently, no kilometre guarantee or other guarantee is provided.

11.6    Provided that the Buyer has filed a complaint on time, products that are deemed defective may subject to prior written agreement with NDI be sent free of charge to NDI’s business address in Brørup, Denmark. If NDI’s examinations show that it is a defect in manufacture or materials, NDI undertakes at its own option to replace the products or remedy the defect within a reasonable time. NDI may, instead of replacing the products or remedying the defect, choose to grant the Buyer a proportionate reduction within a reasonable time.

11.7    Agricultural rims are custom-made according to agreed requirement specifications, containing information about the unit on which the rims must be fitted or combined, and the driving unit, performance, and intended use. Complaints under clause 11.6 are handled according to such requirement specification. If the supplied rims are used in other ways or for other purposes than described in the specifications, the Buyer's right to complain about the rims and to set up claims on account of defects lapses. 

11.8    In addition to replacement of products, remedying of defects and proportionate reduction, cf. this clause 11, NDI is not liable for defects and the Buyer is not entitled to claim other remedies for breach against NDI on account of defects.

11.9    Any changes or modifications made to the products without NDI’s written consent exempt NDI from any liability for defects in the products. 

12.    Services in relation to rims and fitting

12.1    NDI is not liable for the Buyer's rim accessories in connection with provision of services related to the Buyer's rims.

12.2    NDI invoices the Buyer for extra work related to cleaning, removal and separation of rims in connection with performance of service orders.

13.    Force majeure

13.1        NDI is not liable for non-performance of NDI’s obligations and NDI is not liable to pay compensation to the Buyer for losses caused by circumstances of an unusual nature and which prevent, hinder or increase the cost of performance of the agreement and which are beyond the control of NDI (“force majeure”), including labour disputes, strikes, lockouts and any other circumstances beyond the control of the Parties, such as fire, war, mobilisation, unforeseen military call-ups, sabotage, requisitioning orders, seizure, exchange controls, import bans, epidemics, pandemics, government intervention, enforcement notices from public authorities, export bans, riots, civil unrest, lack of fuel, lack of energy supply, accidents in production, general scarcity of goods, transport irregularities, motive power restrictions and defects in supplies from subcontractors or delays in such supplies caused by any of the events stated in this clause.

13.2    The above list of force majeure events is not exhaustive. If delivery is temporarily prevented by one or more of the above events, the time of delivery is postponed accordingly. If the delivery obstacle has lasted more than 12 weeks, NDI is entitled to cancel the agreement without the Buyer being entitled to set up claims against NDI on that account.

14.    Return

14.1    Products are only taken back according to prior written agreement and after creation of a return order through Internal Sale. Products are in all events returned for the Buyer’s account and risk with reference to NDI’s invoice number and the date of the original supply. It applies to all returns that they must be returned to NDI’s business address in Brørup, Denmark. 

14.2    Returns are credited after NDI’s approval and according to the following rules:

14.2.1    Products may be returned only if notification of the desire to return the products is received by NDI within 30 days from the delivery date.

14.2.2    For each return the return charge applicable at any time is payable (currently DKK 59).

14.2.3    Undamaged, unfitted tyres and steel rims are credited in full, with the exception of the return charge.

14.2.4    Undamaged, unfitted aluminium rims and batteries in original intact packaging are credited in full, with the exception of the return charge.

14.2.5    Undamaged, cleaned tyres and steel rims assembled as complete wheels (removed) are credited less the return charge and 20% of the invoice price.

14.3    In addition to the above return charge and deductions, NDI reserves the right to deduct other costs such as costs incurred in connection with inspection, preparation/repairs, or transport costs. 

14.4    The following products are not taken back:

14.4.1    Tyres, rims and complete wheels that have been fitted on a vehicle.

14.4.2    Aluminium rims and batteries without packaging or in damaged packaging. 

14.4.3    Lacquered or custom-made rims and twin wheels.


14.4.4    Special order items, i.e. items not stocked by NDI. 

15.    Limitation of liability 

15.1    NDI is in no circumstances liable for business interruption loss, loss of profit, loss of utility value, loss of business opportunities, loss of savings, or indirect loss or consequential damage.  

16.    Product liability

16.1    NDI’s product liability is governed by the Danish law with the limitations specified in this clause 16.

16.2    NDI is not liable for business interruption loss, loss of profit, loss of utility value, loss of business opportunities, loss of savings, or indirect loss in connection with product liability.

16.3    NDI’s product liability for commercial property damage is limited to DKK 10 mill. exclusive of VAT per calendar year. 

16.4    If third party sets up a claim against one of the Parties on account of product liability, such Party must inform the other Party thereof immediately. 

16.5    If product liability to third party should be imposed on NDI, the Buyer is obliged to indemnify NDI to the same extent as NDI’s liability is limited according to these Terms. These limitations of NDI’s product liability do not apply if NDI’s product liability is attributable to NDI’s gross negligence or intent.

17.    Invalidity


17.1    If one or more of the provisions in the Terms are or become invalid, illegal or unenforceable, this shall not affect or prejudice the validity, legality or enforceability of the other provisions.

18.    NDI’s ethical rules and code of business ethics (Code of Conduct)

18.1    NDI wants to comply with applicable rules and regulations and act in an ethical, sustainable and socially responsible manner in its business activities. Respect for human rights and combating of fraud and corruption are an integral part of NDI’s ethical foundation, and NDI’s customers, partners and suppliers are expected to observe ethical standards that are in agreement with those of NDI. 

19.    Governing law and arbitration

19.1    These Terms are subject to Danish law, with the exception of Danish conflict of laws rules. 

19.2    Any dispute arising out of or related to the Parties’ agreement, including the Terms, must be settled by arbitration by the Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of the Institute applicable at the time of filing of the arbitration case. The place of arbitration must be Kolding, Denmark. The language of the arbitration proceedings must at the option of NDI be Danish or English.

NDI Group A/S

Merkurvej 7
6650 Brørup
Danmark

CVR: 81203113

Brug for hjælp?

Ring på:
7615 1000

Mandag-torsdag:
7:30-16:00
Fredag
7:30-15:00

Find det hurtigt

Kontakt
Om NDI Group
Karriere

  • Visa
© 2024 NDI Group A/S

 

WEBSHOP