ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.
Privatlivspolitikken dækker behandling af dine personoplysnin-ger i forbindelse med køb i vores webshop, herunder hvis du også samtykker til at modtage meddelelser på SMS og e-mail om dine ordrer. 

Privatlivspolitikken dækker behandling af personoplysninger ved dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev og markedsføring på sociale medier.


Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Du kan kontakte os på følgende adresse:

NDI Group A/S
Merkurvej 7
6650 Brørup
CVR-nr.: 81203113
E-mail: info@ndi-dk.com
Tlf: +45 76 15 10 00

Efterfølgende betegnes virksomheden som NDI.


Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Vi har derimod en per-son, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende NDIs anven-delse af personoplysninger. Du kan kontakte vedkommende på: info@ndi-dk.com


Formål med behandlingen samt retsgrundlag

Vi anvender i overensstemmelse med databeskyttelsesforord-ningen art. 5, stk. 1, litra b, de indsamlede personoplysninger til at:
•    Opfylde aftalen vedrørende dit køb i vores webshop
•    Sende nyhedsbreve med tilbud, kampagner, nyheder mv.
•    Sende markedsføring via sociale medier
•    Sende SMS og e-mail i forbindelse med tracking af ordrer og servicemeddelelser

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er:

•    Artikel 6, stk. 1, litra b og f, i databeskyttelsesforordnin-gen/GDPR og altså fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller fordi vi har en legitim interes-se i at behandle oplysningerne
•    § 10, stk. 2 i markedsføringsloven

Kategorier af personoplysninger og hvor vi indsamler dem fra

Vi indsamler almindelige personoplysninger direkte fra dig på vores hjemmesider ndias.com, ndi.eu og nordiskdækimport.dk og i tilfælde af, at du indsender en formular på de sociale medi-er. 

Vi kombinerer personoplysningerne med personoplysninger, som eventuelt allerede er indsamlet om dig af sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.
Dine profiloplysninger vil således blive brugt til at sende rele-vant markedsføring til dig. Vi kan dog ikke se de personoplys-ninger, som de sociale medier har indsamlet om dig.

Når vi anvender sociale medier til at målrette markedsføring mod dig, anmoder vi ikke det pågældende sociale medie om at behandle følsomme personoplysninger.

Når vi bruger dine oplysninger til reklameformål 
NDI har en interesse i at udsende elektronisk markedsføring til vores erhvervskunder. Hvis vi har modtaget en elektronisk adresse i forbindelse med salg af vores produkter, kan vi mar-kedsføre egne tilsvarende produkter via elektronisk post, hvis vi giver modtageren mulighed for at  frabede sig elektronisk mar-kedsføring. Allerede indsamlede elektroniske adresser anvendes således til markedsføring.

I det omfang NDI har indsamlet andre oplysninger – herunder købte produkter eller tjenester – vil disse blive gemt af NDI med henblik på, at disse kan bruges til at tilpasse markedsføringen mest muligt til vores kunders behov. 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende markedsfø-ringsmæssige formål:
•    Fremsendelse af direkte markedsføring, f.eks. via mails eller sms, med nyheder, kampagner eller tilbud 
•    Markedsføring af tilsvarende produkter efter køb

Retsgrundlaget for behandling af indhentede personoplysninger til markedsføring er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f., artikel 5, stk. 1, litra b og markedsføringslovens § 10, stk. 2. 

Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra NDI med øjeblikkelig virkning. Dette kan gøres ved at anvende afmel-dingslinket i den elektronisk kommunikation (f.eks. e-mails) el-ler ved at kontakte info@ndi-dk.com. 

Du har også allerede ved afgivelse af ordren eller modtagelse af ordrebekræftelsen mulighed for at frabede dig senere markeds-føring. Dette gøres ved at takke nej til fremtidig markedsføring i afkrydsningsfeltet.  


Modtagere af personoplysninger

Personoplysningerne videregives efter omstændighederne til revisor, konsulenter, offentlige myndigheder, sociale medier og it-leverandører (databehandlere). Vi videregiver aldrig mere end nødvendigt.

Personoplysningerne videregives derudover til moder-, søster og datterselskaber alt efter hvilket selskab, der udsender mar-kedsføring.

Vi har implementeret en række sikkerhedstiltag for at sikre, at dine personoplysninger ikke kommer til at være til rådighed for andre. Disse sikkerhedstiltag omfatter blandt andet følgende:

•    Kryptering til sikring af kommunikationslinjer
•    Rettighedsstyring så færrest mulige personer har mindst mulig adgang i forhold til formålet
•    Regelmæssige risikovurderinger, som sikrer, at risici i for-bindelse med databehandlingen identificeres og relevante supplerende sikkerhedsforanstaltninger implementeres.


Overførsel til tredjelande

Personoplysninger vedrørende dine ordrer på webshop: Vi be-handler dine personoplysninger på servere i vores eget datacen-ter i Danmark, og vi overfører derfor ikke dine personoplysnin-ger til tredjelande. Datacenteret driftes af NDI Group A/S, som derfor fungerer som databehandler for os.

Personoplysninger vedrørende markedsføring: Vi overfører per-sonoplysninger udenfor EU, herunder blandt andet USA. Dine personoplysninger kan dog også blive overført til andre tredje-lande. Vi overfører på baggrund af EU-Kommissionens stan-dardbestemmelser om databeskyttelse. 


Opbevaringsperiode

I forhold til personoplysninger fra køb i webshop: Vi behandler dine personoplysninger så længe, du har reklamationsret. I for-brugerkøb er det 2 år fra salgsgenstandens overgivelse. Ved berettiget reklamation forlænges perioden med den eventuelle nye reklamationsfrist.

I forhold til samtykke til markedsføring og meddelelser om or-drer: Vi behandler dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Har vi ikke brugt dine personoplysninger i 5 år, bliver de slettet.

Vi opbevarer dog i alle tilfælde eventuel teknisk dokumentation for dit samtykke, så længe vi anvender samtykket og indtil 5 år efter, at det har været anvendt sidste gang. Det skyldes, at et eventuelt strafansvar efter databeskyttelsesreglerne forældes efter 5 år.

Personoplysninger, der indgår i regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.


Automatiske afgørelser, herunder profilering

Når vi markedsfører på sociale medier, sker der profilering af dig. Du vil således kunne opleve at se flere reklamer for vores produkter på sociale medier, efter du har oprettet en profil på siden, hvis du samtykker til at modtage markedsføring på blandt andet sociale medier.

Det kan ske, at du fortsat ser vores reklamer på sociale medier. Dette skyldes som udgangspunkt, at det pågældende sociale medie selv har profileret dig som en person, der kunne være interesseret i vores produkter. Vi har ingen indflydelse på denne behandling.


Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke til markedsfø-ring tilbage. Dette kan du gøre ved at:

•    Kontakte os pr. mail eller tlf.
•    Ændre din profil
•    Afmelde nyhedsbrevet direkte i nyhedsbrevet samt i de meddelelser, vi sender.


Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du som registreret følgende rettigheder:
•    Du har ret til indsigt (Artikel 15)
NDI skal kunne fortælle om de behandler dine personop-lysninger samt alle detaljer omkring behandlingen, her-under formål, hvilke kategorier af personoplysninger, hvem der modtager dine oplysninger, hvor længe oplys-ningerne behandles, din ret til at klage over behandlin-gen, samt hvorvidt de foretager automatiske afgørelser på baggrund af behandlingen
•    Du har ret til berigtigelse (Artikel 16)
Hvis du mener oplysningerne ikke er rigtige, har du ret til at få dem rettet. Da du selv giver oplysningerne til NDI, er det dig, der skal gøre opmærksom på, om der er oplys-ninger, der skal rettes
•    Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine per-sonoplysninger hos NDI (Artikel 17)
Du kan i visse tilfælde bede NDI om at slette dine person-oplysninger
•    Du har i visse tilfælde ret til begrænsning af be-handlingen af dine personoplysninger (Artikel 18)
Du kan i visse tilfælde bede NDI om at begrænse behand-lingen af dine personoplysninger
•    Du har ret til at modtage dine oplysninger i et ma-skinlæsbart, struktureret format (Artikel 20)
NDI skal på din forespørgsel kunne udlevere dine person-oplysninger til dig i et struktureret og maskinlæsbart for-mat, hvis behandlingen sker automatisk og er baseret på samtykke eller udøvelse af kontrakt
•    Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (Artikel 21)
Hvis NDI behandler dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, f.eks. til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af di-ne personoplysninger
•    Du har ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering (Artikel 22)
Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for af-gørelser, herunder profilering, som NDI foretager automa-tisk baseret på dine personoplysninger

Du skal i tillæg til ovenstående være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, såsom sociale medier. I de tilfælde, hvor vi rent teknisk ikke kan hjælpe dig med at hånd-hæve dine rettigheder, henviser vi dig i givet fald til den på-gældende tredjepart.


Mulighed for at klage over behandlingen

Du har ret til at klage over den behandling af dine personoplys-ninger, som NDI foretager. Ønsker du at gøre det, skal det ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: https://www.datatilsynet.dk

Vi håber dog, at du inden en klage kontakter os, så vi forhå-bentlig kan løse problemet i fællesskab.

Opdateringer af denne privatlivspolitik

Hvis privatlivspolitikken ændres, sender vi den reviderede ud-gave til dig.

Versionshistorik
Dato    Version
19-03-2021    1
NDI Group A/S

Merkurvej 7
6650 Brørup
Danmark

CVR: 81203113

Brug for hjælp?

Ring på:
7615 1000

Mandag-torsdag:
7:30-16:00
Fredag
7:30-15:00

Find det hurtigt

Kontakt
Om NDI Group
Karriere

  • Visa
© 2024 NDI Group A/S

 

WEBSHOP